Berichten

maatwerk als oplossing voor thuiszitters

 

Met een ambitieus plan wil basisschool De Vallei een oplossing bieden aan de 16.000 thuiszitters. Uit het onlangs verschenen rapport van Kinderombudsman Dullaert blijkt dat het aantal thuiszitters sinds 2009 alleen maar gestegen is. Met maatwerk wil de school een oplossing bieden waarmee alle kinderen de kans krijgen onderwijs te volgen waar ze recht op hebben zonder dat het de overheid extra geld gaat kosten.

In deze snel veranderende maatschappij zijn nieuwe vormen van onderwijs nodig. Virtueel contact en online educatieve leerstof bieden meer diversiteit, waardoor beter afgestemd kan worden op de behoefte van het individuele kind.

Directeur Maaike van Mourik: “Maatwerk zal bestaan uit een individueel leerplan voor elk kind. Kinderen krijgen onderwijs op afstand, waarbij er op regelmatig vastgestelde tijdstippen contactmomenten zijn tussen leerling, ouders enerzijds en de school anderzijds. Hiermee worden ouders educatief partner en begeleiden zij hun kinderen dagelijks in de thuissituatie, ondersteund door een gekwalificeerde leerkracht en een pedagoog.

Het online toegankelijke leerlingvolgsysteem zal in combinatie met de beroepskrachten zicht geven op kwaliteit. Door de kinderen als groep samen te brengen in een zogenaamde thuisklas wordt vorming in sociaal verband aangeboden. De groep heeft onderling virtueel contact d.m.v. het internet (mailgroep, klasbord, app, skype groep) en fysieke contactmomenten met excursies, activiteiten, materiaaldagen of andere bijeenkomsten, welke door de school georganiseerd worden.

Het projectvoorstel is inmiddels gepresenteerd aan de onderwijsinspectie. De reactie van de inspectie op het voorstel is erg positief en wordt momenteel bekeken door de juridische afdeling. Ook de Tweede Kamerleden Straus (VVD) en Ypma (PvdA) zijn geïnteresseerd in het plan. De stukken zijn ter behandeling aangeboden aan alle Tweede Kamerleden. Basisschool De Vallei is er klaar voor. Bij groen licht gaan we van start.