Klachtenregeling

Ouders kunnen ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. De leerkracht is de eerste persoon om deze onvrede mee te bespreken. Als dit niet leidt tot een oplossing, dan kunnen ouders de onvrede met de directeur bespreken. Door toepassing van hoor- en wederhoor zullen klachten veelal tot een oplossing leiden.

In sommige zaken is het verstandig om de interne vertrouwenspersoon aan te spreken. Voor onze school is dat Linda Norbart en zij is te bereiken op school of via social schools. Zij kan informatie geven en doorverwijzen naar de juiste instantie.

Als ouders er met de leerkracht en directeur niet uitkomen, kan een beroep gedaan worden op de externe vertrouwenspersonen die de school beschikbaar heeft. Ongeacht het voortraject kan de externe vertrouwenspersoon ook altijd rechtstreeks benaderd worden.

De Vallei heeft twee externe vertrouwenspersonen.

  1. De eerste externe vertrouwenspersoon is specifiek belast met zaken die betrekking hebben op ongewenste gedragingen in de schoolsituatie. Van volwassenen naar kinderen en tussen kinderen onderling (seksueel misbruik, intimidatie, fysiek en geestelijk misbruik, racisme en discriminatie). De Vallei heeft een contract met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De externe vertrouwenspersoon is Michéle Haagmans. Zij is telefonisch bereikbaar via 088-3556000
  2. De tweede externe vertrouwenspersoon houdt zich bezig met alle andere klachten. Bijvoorbeeld als een medewerker zich niet meer prettig of onveilig voelt op de werkvloer en behoefte heeft aan een luisterend oor, advies of begeleiding. De vertrouwenspersoon, Annemieke Wolff is bereikbaar via telefoonnummer: 06 30 75 00 30 of via het emailadres: annemieke@wolffconnect.nl

De klachtenregeling en de Klokkenluidersregeling zijn hier de downloaden.

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

De meldcode van de Vallei is hier te downloaden.

Meldcode Vallei

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kan contact opgenomen worden met  een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Landelijke klachtencommissie

De Vallei is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen. De commissie is bereikbaar via het telefoonnummer 030- 280 95 90 of via de website: http://www.onderwijsgeschillen.nl