Welkom bij BSO De Vallei!

We zijn blij ook dit schooljaar weer onze eigen kleinschalige BSO te hebben! BSO De Vallei wordt begeleid door vertrouwde gezichten en biedt opvang voor kinderen van Basisschool De Vallei.

Op deze plek kun je meer lezen over onze BSO.

Bij vragen en/of onduidelijkheden kan je een bericht sturen naar Bso@basisschooldevallei.nl

Aanmelden kan met dit formulier.

 

Registratie en inspectie

We zijn goedgekeurd door de Gemeente Overbetuwe en de GGD.

Ons registratienummer is: 141905827

Als je kijkt op de landelijke registratie kinderopvang kun je de meest actuele versie van het inspectierapport inzien. Klik hier.

Openingstijden

BSO De Vallei biedt opvang op maandag, dinsdag- en donderdag middag van 15.00 uur tot 18.00 uur. Er kan een contract voor 3 uur per middag afgesloten worden. Er is een optie tussen een vast contract en flexibel opvang.

Er is plek voor 20 kinderen per dag en er zijn dan 2 pedagogisch werkers aanwezig. Op de dagen dat de BSO tien of minder kinderen opvangt is er 1 pedagogisch werker aanwezig.

Voor de vakantiedagen is er plek voor 20 kinderen. Dan is de BSO op dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur open.

Dit geldt op dit moment niet voor de kerst- en zomervakantie.

 

Je schrijft je kind in door het inschrijvingsformulier te sturen naar de kinderopvang of het formulier af te geven op het kantoor van de school.

 

Plaatsing

Plaatsing geschiedt naar volgorde van aanmelding. Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen krijgen voorrang bij plaatsing.

Als er plek is op de dagen dat de opvang nodig is, nodigen we de ouders uit voor een intake gesprek. Na dit gesprek kan de plaatsingsovereenkomst door beide partijen ondertekend worden.

Als er geen plek is plaatsen we je kind op de wachtlijst.

 

 

 

 

 

Wijzigingen van opvangdagen en opzegging

Voor wijzigingen kun je mailen naar Bso@basisschooldevallei.nl. Als er een uitbreiding van de opvang wordt aangevraagd kan dat per direct ingaan, mits er plek is op de groep. Anders wordt de aanvraag naar volgorde van aanmelding behandelt.

Opzegging van de opvang kan doormiddel van schriftelijke opzegging via een mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De plaatsing kan worden opgezegd per de eerste dag van de maand. De opzegging gaat dan in vanaf de eerste dag van de maand daaropvolgend.

Voor een gedeeltelijke opzegging geldt dezelfde procedure.

 

Inhalen bij ziekte en extra dagdelen

Als er ruimte is op de groep is het mogelijk een dagdeel in te halen als je kind ziek is geweest. Maximaal kunnen er 2 dagdelen per maand worden ingehaald die door ziekte zijn gemist. Als er een keer extra opvang nodig is naast de vaste opvang dagen kan dit ook, mits er ruimte is op de groep.

 

Vakantie opvang

BSO De Vallei is tijdens de korte vakanties 2 dagen open, dinsdag en donderdag.

Twee weken voor de vakantie inventariseren we bij ouders wie er gebruik wil maken van deze opvang. Kinderen die een vaste middag BSO afnemen hebben voorrang op kinderen met een strippenkaart of kinderen die niet in de schoolweken gebruik maken van de BSO.

 

Betaling

De factuur wordt maandelijks via email verstuurd.

De uurprijs is vanaf januari 2019 €7,00.

Per middag neem je 3 uur opvang af en betaal je€19,50 per middag. De BSO biedt buiten de schoolvakantie 40 weken opvang en de jaarprijs voor een middag BSO is €780,00. Dit bedrag delen we door 12 zodat de maandprijs per vaste middag opvang op

€65,00 komt. Extra dagdelen die eventueel in een maand worden aangevraagd worden achteraf in rekening gebracht.

 

Flexibele opvang

Ouders die af en toe opvang nodig hebben kunnen gebruik maken van flexibele opvang. Zij kunnen, een week vooraf, aangeven voor welke dag zij flexibele opvang nodig hebben. Dit kan door een mail te sturen naar Bso@basisschooldevallei.nl

Als er geen ruimte op de groep is kan er het kind niet opgevangen worden.

De uurprijs is €7,50. Per middag neem je 3 uur opvang af en betaal je €22,50 per middag.

 

Wijziging tarieven

Tenminste 2 maanden voor een tariefswijziging wordt de wijziging aan de ouders meegedeeld middels een brief. De oudercommissie zal bij een eventuele wijziging om advies gevraagd worden.

 

Klachten 

Kinderopvang is mensenwerk. Als er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent dan horen wij dit heel graag. We proberen met de ouders zo spoedig mogelijk tot een oplossing te komen.

We hanteren een interne klachtenregeling. Dit betekent dat we het heel graag willen horen wanneer een ouder/ouders niet tevreden zijn over onze opvangvoorziening. De pedagogisch medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt bij een klacht. Wij willen u tevens verzoeken de klacht schriftelijk bij ons in te dienen. Zodra een klacht kenbaar is gemaakt zullen we er alles aan doen de klacht zorgvuldig af te handelen. We proberen in de praktijk in eerste instantie aan de hand van een gesprek de klacht te bespreken en desgewenst af te ronden. Wanneer dit echter niet tot tevredenheid leidt, wordt het bestuur van onze BSO betrokken. Binnen 6 weken na het schriftelijk kenbaar maken van de klacht, plannen we een overleg met de betrokken ouder(s) en proberen tot een oplossing te komen. Het resultaat van dit overleg wordt tevens uiterlijk binnen 6 weken na indienen van de klacht schriftelijk vastgelegd. Hierin wordt eveneens beschreven wanneer de eventuele maatregelen worden gerealiseerd. Wanneer ook dit overleg ontoereikend is en beide partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, willen we graag gebruik maken van de geschillencommissie.

Kortom, stel u heeft een klacht, dan:

 

  1. maakt u de klacht bij voorkeur kenbaar aan de coach van uw kind(eren)
  2. dient u tevens schriftelijk de klacht in via een bericht aan Bso@basisschooldevallei.nl of geeft u een kopie mee aan de coach
  3. wij nemen de klacht in behandeling, onderzoeken deze zorgvuldig en spoedig en houden u op de hoogte van de voortgang
  4. de klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld en de ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele maatregelen (die meetbaar zijn)

Er is tevens altijd de mogelijkheid om onafhankelijk een klacht in te dienen bij de geschillencommissie waar wij bij zijn aangesloten.

Dit is de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie. De contact geschillencommissie is te vinden via www.degeschillencommissie.nl

 

Wet Kinderopvang

BSO De Vallei valt onder de wet Kinderopvang en dient te voldoen aan de regels die gesteld zijn in deze wet. De GGD is het controlerend orgaan en doet verslag van een inspectie in een inspectierapport. Dit rapport staat op de website van de school en is ook te bekijken op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Veiligheid en Hygiëne

De BSO maakt jaarlijks een risico inventarisatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en brandveiligheid.

Dit gaat ook in overleg met de school omdat we gebruik maken van hetzelfde gebouw.

Vanuit deze risico inventarisatie volgen protocollen en huisregels.

Deze liggen ter inzage op de BSO en wij zien er op toe dat medewerkers deze huisregels en protocollen weten te vinden,

dat zij weten wat er in staat en hoe ze in de praktijk gebruikt moeten worden. We zullen dan ook samen met de school jaarlijks een brandoefening houden.

Door de protocollen en huisregels regelmatig door te lezen kunnen ze geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Wij hanteren de Meldcode kinderopvang en de Handleiding.

Deze zijn te vinden op de website of bij ons in de stamgroep ruimte.

 

 

 

Vorm en frequentie informatie uitwisseling.

Vanuit de BSO zal er regelmatig een bijdrage geleverd worden aan de nieuwsbrief van de school. Ook maken we gebruiken social schools, daar hebben we een eigen kanaal waar de BSO en de ouders kunnen communiceren. Daarnaast zal er op de ouderavonden van de school een agenda punt over de BSO gaan. Op de website van de school staat onder het kopje kinderopvang allerlei informatie over de BSO.

 

Er is nog geen oudercommissie voor de kinderopvang De Vallei.

Mocht je je als ouder hiervoor aangesproken voelen, dan horen we dat graag.

 

Begeleiders

De pedagogisch medewerkers zijn allemaal bekend met de visie van de school en de BSO en een bekend gezicht voor de kinderen.

De begeleiders zijn:

 

maandag                Linda en Jeroen

dinsdag                  Linda en Jeroen

donderdag             Kathelijne en Jeroen

 

 

Pedagogisch Beleid

BSO De Vallei werkt zeer nauw samen met basisschool De Vallei.

De BSO heeft een pedagogisch beleid waarin staat beschreven hoe we met de kinderen omgaan en dat sterk overeenkomt met de schoolgids. Klik hier voor het pedagogisch beleidspan BSO.

Tevens te vinden onder downloads.

 

Afspraken over voeding

Tijdens de BSO uren starten we altijd met fruit en is er altijd drinken aanwezig voor de kinderen. Rond half vijf smeren we nog wat crackers.

We maken gebruik van een deel van de school waarin ook de keuken is gevestigd. Daar zal dan ook regelmatig gebruik van worden gemaakt.

Soms is het toch verstandig om je kind wat extra eten mee te geven. Sommige kinderen hebben toch nog trek, merken wij in praktijk. Dit wisselt natuurlijk per kind.