Informatie rondom verlof en ziekte

Volgens de Leerplichtwet heeft elk kind tussen de 5 en 16 het recht maar ook de plicht om onderwijs te volgen.

In een aantal gevallen kunnen kinderen tijdelijk worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor één dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen.

Er zijn 3 soorten vrijstellingen:

 1. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kinderen van 5 jaar

Voor kinderen van 5 jaar is een volledige schoolweek soms nog te veel voor een kind. Een kind mag dan 5 uur per week thuisblijven. Dit mag totdat het kind 6 jaar is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig maar het moet wel gemeld worden bij de coach.

Indien dit geen vaste maar wisselende dagen zijn, vragen we u om op de dagen dat uw kind niet aanwezig is dit te melden via de absenties in Social Schools.

Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen totdat uw kind 6 jaar is. Hiervoor wel moet toestemming gevraagd worden bij de coach.

 1. Vrijstelling inschrijving op een school

Als uw kind 5 jaar is, moet uw kind ingeschreven zijn op een school. Uw kind is dan leerplichtig. Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar.

Meer informatie hierover is te vinden op Rijksoverheid en Midden Gelre

Je kunt op deze website ook aanvraagformulieren downloaden om vrijstelling aan te vragen.

 1. Met goede reden niet naar school

Voor kinderen vanaf 5 jaar zijn er ook momenten dat een kind niet naar school hoeft te gaan.
Onder geoorloofd schoolverzuim valt:

 • Ziekte;
 • Dokter-, tandarts-, ziekenhuisbezoek (medisch) indien dit niet mogelijk is buiten schooluren;
 • Schorsing;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind maximaal 2 dagen en in het buitenland max. 5 schooldagen
 • Huwelijksjubilea (12,5 , 25,40,50 of 60-jaar) van ouders / grootouders: één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Ernstige levensbedreigende ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: twee dagen.
 • Religieuze feestdagen (carnaval valt hier niet onder)
 • Vakantieverlof vanwege de aard van het beroep van de ouders. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden die je kunt vinden op: Midden Gelre
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover dit niet buiten schooltijden kan: max. 10 dagen
 • Onderwijs-gerelateerde afwezigheid
 • Andere gewichtige omstandigheden beoordeeld door de directeur.

Ongeoorloofd verzuim:

 • Als een kind thuisblijft omdat het moe is
 • Afwezig zonder bericht
 • Afwezig zonder geldige reden zoals vermeld bij geoorloofd verzuim
 • Te laat

De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een termijn van 2 weken voorafgaand aan het verlof bij het hoofd van de school te worden ingediend.

Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Een uitzondering hierop is verlof vanwege gewichtige omstandigheden, hier wordt echter terughoudend mee omgegaan.

In deze omstandigheden wordt in ieder geval geen extra verlof verleend:

Familiebezoek in het buitenland, eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers-) drukte of financiële redenen, vakantiespreiding of verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn, kroonjaren (verjaardagen), sabbatical, wereldreis/verre reis. In deze gevallen zijn wij verplicht om een melding te doen bij Regionaal Bureau Leerplicht, waarna zij het verder oppakken.

Om verlof aan te vragen vul je het aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek in.

Ziekte of verhindering melden bij school

Mocht uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kunnen komen, laat u dit te allen tijde voor schooltijd weten via de de afmeldingen in Social Schools. Ook indien u de coach van het kind heeft ingelicht. Hierdoor verloopt de administratieve afhandeling van de aanwezigheid vlotter.

Er is helaas geen mogelijkheid in Social Schools om alle mogelijke redenen van afwezigheid aan te vinken of een tekst toe te voegen. Wel is er de mogelijkheid om ‘overig’ aan te klikken. Maak je van deze mogelijkheid gebruik, stuur dan ook een mail naar Judith met de reden van afwezigheid zodat bekeken kan worden of de afwezigheid geoorloofd is. Betreft het een bijzondere situatie en licht je liever alleen de coach van je kind in, dan is dit ook een mogelijkheid.

Indien school niet op de hoogte wordt gesteld, zijn we genoodzaakt om het verzuim te registreren als ongeoorloofd. Dit komt omdat wij de wettelijke verplichting hebben om de reden van verzuim te registreren.

Het verzuim wordt dagelijks bekeken en geregistreerd door school. Als een leerling niet aanwezig is en hij/zij niet is afgemeld, proberen wij telefonisch contact op te nemen met de ouders.

Hier vind je uitleg over hoe je een absentie in Social Schools meldt

Bij een ziekmelding doe je ook altijd een betermelding (tenzij je bij de ziekmelding meteen al aan hebt gegeven tot hoelang deze duurt). Klik hier voor meer informatie over een betermelding.

Stappen bij ziekte van een leerling

Bij ziekte van een leerling zet de school de volgende stappen:

 1. Is een leerling meerdere dagen ziek dan neemt de school (leerlingenadministratie of coach) contact op met ouders. De medewerker informeert hoe het gaat en er worden afspraken gemaakt over schoolwerk en wanneer de leerling weer op school komt.
 2. Als de afgesproken termijn verlopen is of als de leerling nog niet op school is maximaal een week na de eerst gemelde ziektedag, neemt de coach contact op met ouders. In dit gesprek wordt besproken wat de behoefte is m.b.t. contact, schoolwerk of sociaal emotioneel. Dit wordt vastgelegd en is inzichtelijk voor intern begeleider. Coach en intern begeleider houden contact totdat het verzuim zich oplost of omdat er meer nodig is.
 3. In de volgende gevallen wordt het ziekteverzuim gemeld bij jeugdarts en/of leerplichtambtenaar:
 • De leerling is langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek en de coach en intern begeleider ervaren zorg.
 • De leerling wordt vaker dan 4x ziek gemeld in 2 maanden, zorggesprek met coach en ouders is geweest en er volgt geen verandering / verbetering, zorg wordt ervaren door coach en intern begeleider.
 • Er is twijfel over de verklaring van het ziek zijn en/of er komt geen contact tot stand.
 • Er zijn zorgen over de leerling en zijn levensomstandigheden, gedeeld door coach en intern begeleider.

In het geval van zorg moet er altijd eerst contact zijn geweest tussen ouders en intern begeleider voordat er een melding plaats kan vinden.

 1. in overleg kan worden besloten om de jeugdarts in te schakelen. Leerling en ouders worden dan opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken, afspraken te maken over terugkeer naar school en indien nodig te schakelen naar andere zorgverleners.

Verzuim en leerplicht.

Wij zijn in een aantal gevallen verplicht om verzuim zonder geldige reden te melden bij de Leerplichtambtenaar.

Bijvoorbeeld:

Als een kind gedurende een periode van 4 opeenvolgende lesweken in totaal 16 uren zonder geldige reden verzuimt. Te laat komen valt ook onder verzuim en wordt afgerond naar boven in hele uren.

Luxe verzuim (De leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan).

Ook bij de volgende situaties kan Leerplicht ingeschakeld worden:

 • Ongeoorloofd verzuim van minder dan 16 uur in 4 lesweken
 • Regelmatig te laat komen: vanaf 12x
 • Zorgwekkend ziekteverzuim na overleg met de jeugdarts
 • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag
 • Vertrek naar het buitenland
 • Leerling is vertrokken zonder dat duidelijk is waarheen

Van zorgwekkend ziekteverzuim is sprake in de volgende situaties:

 • Langdurig ziekteverzuim: tussen 5-10 aaneengesloten dagen ziek
 • Frequent ziekteverzuim: voor de derde maal ziek in drie maanden, of over een periode van 2 maanden 4 schooldagen ziek
 • Twijfelachtig ziekteverzuim: twijfel over de verklaring van het ziek zijn, het vermoeden dat ziekte niet de oorzaak is van het verzuim, bijvoorbeeld bij zeer vage klachten, bij regelmatig te late ziekmeldingen, vaak ziek bij bepaalde lessen of op bepaalde dagen.

Wat gebeurt er na melding?

Na ontvangst van een melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. Dit kan bestaan uit het volgende:

 • Nadere informatie inwinnen bij de school en eventueel derden
 • Leerling en/of ouders oproepen voor een gesprek of verhoor

Bij het bepalen van de oorzaak van het verzuim onderzoekt de leerplichtambtenaar of er sprake is van onwil of onmacht. Op basis van het onderzoek zal de leerplichtambtenaar proberen afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Heeft dit geen resultaat dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken. Op de website Midden Gelre vind je meer informatie.

Alle informatie kun je ook hier downloaden. Klik hier voor het aanvraagformulier vrijstelling.