veilig voelen

 

Een van de belangrijkste voorwaarden om te leren, is je veilig voelen. Alleen als je je veilig voelt kun je je optimaal ontwikkelen. Je veilig voelen is daarom het belangrijkste uitgangspunt van De Vallei. Dit gevoel van veiligheid bestaat uit een aantal elementen. De piramide van Maslov onderschrijft voor een groot deel onze kijk op veiligheid. Voor De Vallei vallen alle voorwaarden die bij de behoeftenniveaus horen onder: ‘je veilig voelen’.

Om als mens een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen, moeten volgens Maslow een aantal fundamentele behoeften minimaal bevredigd zijn. Deze behoeften klasseert hij volgens een hiërarchie. Iedereen, groot en klein kent dezelfde behoeftes. Wanneer een behoefte is vervult, schuif je op naar een volgend niveau. De behoeftehiërarchie is uit de volgende lagen opgebouwd: organische of lichamelijke behoeften, behoefte aan veiligheid en zekerheid, behoefte aan sociaal contact, behoefte aan waardering en erkenning en behoefte aan zelfontplooiing of zelfactualisatie. De Vallei wil graag een plek zijn waar alle lagen van de piramide vertegenwoordigt zijn.

Piramide van Maslov

1.  De eerste laag gaat over lichamelijke behoeften. Hieronder valt onder andere voedsel, drinken en slaap.

2.  De tweede behoefte is veiligheid in de zin van bescherming, zekerheid en stabiliteit. De Vallei biedt als school een omgeving met een bepaalde structuur aan. Deze structuur wordt door de kinderen en leerkrachten samen vorm gegeven door in de wekelijkse schoolvergadering afspraken te maken over uiteenlopende onderwerpen. Ook werken we met vaste leerkrachten en is ons team goed op elkaar ingespeeld. We doen ons best om op een zo geweldloze manier met elkaar en de kinderen te praten. Daardoor vormen ze een constante en betrouwbare factor in het leven van de kinderen. Een kind dat zich beschermd voelt, durft zich in een volgende ontwikkelingsfase te begeven. Ruzies tussen kinderen en pesten beïnvloeden het gevoel van veiligheid. De Vallei heeft ervaren dat een vertrouwde en stabiele groep, ruzies constructief oplost en kinderen elkaar aanspreken op pestgedrag. Door de schoolvergadering maar ook door incidentele groepsgesprekken ontstaan veilige grenzen en respect voor elkaar.

3.  Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties vormen het derde fundament. Mensen hebben behoefte aan saamhorigheid en liefde. Ze moeten zich veilig voelen bij mensen die ze vertrouwen. In groepsverband voel je je veilig als de groep je kent en accepteert. Je mag erbij horen en meedoen. Je voelt je veilig dingen te zeggen zonder angst geweigerd te worden. Geweldloos communiceren, volgens de Gordon methode, is een manier om dit te bereiken. Vallei is een kleinschalige school waar ouders, leerkrachten en kinderen elkaar (grotendeels) kennen.

4. Het vierde fundament is de behoefte aan achting, waardering en respect. Dit gevoel ontstaat als je gewaardeerd, gerespecteerd en serieus genomen wordt en men echt naar je luistert. Op de Vallei hebben kinderen en leerkrachten daadwerkelijk een gelijkwaardige relatie met elkaar. Dit komt o.a. tot uiting in de schoolvergadering. Van 4 tot 14 jaar, van leerkracht tot leerling is iedereen uitgenodigd moties in te dienen en te bespreken. Gevoel van waardering heeft ook te maken met je competent voelen in sociaal-emotionele en cognitieve zin. Het gaat niet alleen om het onder de knie hebben van een vaardigheid maar ook om de voldoening die dat geeft.

5.  Als deze behoeften zijn vervuld, komt een kind toe aan optimale zelfontplooiing. Dit is de vijfde behoefte van Maslow. Omdat het hier gaat om een behoefte, is de drang tot leren niet te stoppen. Het is dus niet meer nodig om te sturen of te dwingen tot leren. De Vallei vertrouwt op deze behoefte aan zelfontplooiing en op het vermogen van een kind om hieraan vorm te geven. Elke behoefte hebben we een plek in de school gegeven.

Volgende pedagogisch uitgangspunt: Vertrouwen op vermogen.

 

Pinterest

Basisschool De Vallei
Fazantstraat 2
6665 AX Driel
026 – 7370308